Положення про учнівське самоврядування

Затверджено:

 педагогічною радою

школи від 30.08.2017р.

Директор школи:        М.Г.Семелюк

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ        (УЧНІВСЬКУ РАДУ)

КНЯЖЕНСЬКОЇ  ЗОШ  І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

І. Загальні положення.

 1. Учнівське самоврядування (Учнівська Рада) Княженської ЗОШ І-ІІІ ступенів – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів. Учнівське самоврядування   є   виконавчим   органом    в школі , який покликаний активно сприяти становленню згуртованого колективу як дійового засобу ідейно – морального  виховання  особистості,   формуванню  в  учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків, визначених   Конституцією   України,   законом   України   “Про загальну   середню   освіту”,   законом   України   “Про   освіту”, «Про громадські організації», Конвенцією ООН про права дитини, Статутом навчального закладу.
 2. Учнівське самоврядування обирається на початку навчального року строком на один рік таємним голосуванням учнів 5-11 класів.
 3. До Учнівської Ради обираються найактивніші , встигаючі, дисципліновані учні 5-11 класів, які користуються серед своїх товаришів авторитетом і довір’ям .

ІІ. Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування (Учнівської Ради).

 1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
 2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.
 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
 4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
 5. Сприяти навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності учнів.
 6. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.
 7. Організація співробітництва з позашкільними об’єднаннями та організаціями.

ІІІ. Права учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування має право:

 • отримувати від адміністрації школи інформацію з питань життєдіяльності школи;
 • вносити адміністрації школи пропозиції по вдосконаленню навчально- виховного процесу школи;
 • вносити пропозиції до плану виховної роботи школи;
 • представляти інтереси учнів на педагогічних радах, зборах, присвячених рішенню питань життя школи;
 • проводити зустрічі з директором школи та іншими представниками адміністрації;
 • проводити серед учнів опитування;
 • встановлювати відносини і організовувати спільну діяльність з учнівським самоврядуванням інших навчальних закладів;
 • брати участь у вирішенні конфліктних питань між учнями, вчителями і батьками;
 • представляти інтереси учнів в органах і організаціях поза школою;
 • брати участь у формуванні складів шкільних делегацій на заходах районного рівня і вище;
 • проводити на території школи збори, зокрема закриті, та інші заходи;
 • розміщувати на території школи інформацію в шкільних засобах інформації, отримувати час для виступів своїх представників на класних годинах і батьківських зборах.

IV   Органи управління учнівського самоврядування.

4.1 Учнівська Рада.

Учнівська Рада на чолі з головою – головний орган учнівського самоврядування.

Учнівська Рада   виступає від імені учнів при вирішенні питань життя школи: вивчає і формулює думку   школярів з питань шкільного життя, представляє позицію учнів в органах управління школою, розробляє пропозиції по вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Головним завданням Ради є розвиток соціальної активності учнів,    виховання в них почуття власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності.

Діяльність Учнівської Ради здійснюється на принципах демократизму, гуманізму, добровільності, відкритості, незалежності та рівності.

Учнівська Рада сприяє захисту прав та інтересів дітей, реалізації ініціатив учнів у позакласній діяльності, виконанню учнями Статуту школи, вирішенню конфліктних питань, узгодженню інтересів учнів, вчителів і батьків

Учнівська Рада формується терміном на 1 рік. До складу Ради учні 5-11-х класів обирають на класних зборах по одному представнику до кожного Центру.

Рада розробляє загальний план роботи учнівського самоврядування, організовує та контролює роботу Центрів, звітує про свою роботу та діяльність перед учнівською громадою.

Засідання Ради проводяться не рідше 1 разу на місяць. На засіданнях голови центрів звітують про роботу центрів за місяць, семестр, рік.

Рішення Ради постійно висвітлюються прес-центром у шкільній газеті, на шкільному сайті.

Зв`язок Учнівської Ради з класними колективами здійснюється через старост класів.

Педагогічний колектив надає допомогу Учнівській Раді стосовно згуртування шкільного колективу, розвитку соціальної активності особистості, формування її творчих здібностей.

Педагогічна рада координує діяльність Учнівської Ради, надає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати роботу.

4.2. Голова Учнівської Ради.

Голова Учнівської Ради є членом Ради школи. Обирається учнями 5-11-х класів таємним голосуванням терміном на 1 рік.

Голова має право:

 • пропонувати кандидатів до Учнівської Ради;
 • скликати Учнівську Раду;
 • ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання та дозвілля;
 • рішення Голови з питань учнівського самоврядування самостійні й незалежні від рішень адміністрації школи;
 • голова не має права передавати свої повноваження іншим особам.

Голова зобов`язаний:

 • дотримуватися Статуту навчального закладу;
 • контролювати виконання Статуту;
 • координувати роботу Учнівської Ради;
 • допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.

Повноваження Голови Учнівської Ради школи припиняються у разі: відставки, імпічменту, закінчення ним школи.

4.3.   Класні збори.

Класні збори – орган учнівського самоврядування в класі.

Проводяться 1 раз на місяць. Обирають старосту класу, членів учнівського самоврядування класу, Учнівської  Ради школи.

Обговорюють і вирішують питання життєдіяльності класного колективу.

Кожен учень класу має право виступати на зборах, виносити питання на обговорення, відстоювати свою думку.

 1. V. Припинення повноважень Голови та членів Учнівської Ради.

Повноваження Голови та членів Учнівської Ради можуть бути припинені у разі:

 • складання повноважень за особистою заявою;
 • переходу до іншої школи;
 • відкликання класом свого представника із складу Учнівської Ради;
 • член Учнівської Ради може бути виключений зі складу Учнівської Ради за рішенням Учнівської Ради школи у випадку несистематичного виконання своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів щодо покращення своєї роботи, а також у випадку, коли член Учнівської Ради порушує правила для учнів.

У такому випадку учні класу повинні обрати нового члена Учнівської Ради не пізніше одного місяця з часу виключення.

VІ. Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування.

Центр освіти

Членами Центру освіти є представники кожного класу, які відповідають за організацію навчання в своїх класах.

Центр освіти

 • збирає і опрацьовує статистичні відомості успішності учнів;
 • контролює ведення щоденників учнями школи;
 • проводить контроль за відвідуванням уроків;
 • організовує та проводить спільно з вчителями тематичні вечори та предметні тижні;
 • проводить інтелектуальні ігри.

Центр культури та дозвілля

Членами  Центру культури та дозвілля є представники кожного класу, які відповідають за культурно-масову роботу в своїх класах.

Члени Центру

 • організовують та проводять різноманітні конкурси, виставки, вечори відпочинку, дискотеки;
 • допомагають у проведенні загальношкільних заходів;
 • генерують творчі ідеї щодо проведення дозвілля учнів школи.

Центр інформації

При Учнівській Раді працює прес-комітет, представники якого збирають інформацію про різні події шкільного життя, висвітлюють її у шкільній пресі, випускають шкільну газету та допомагають при підготовці інформаційних перерв.

Центр внутрішніх справ

Членами Центру внутрішніх справ є учні всіх класів, які відповідають за дисципліну та порядок.

Центр внутрішніх справ

 • тримає на чіткому контролює прогули та запізнення учнів на уроках;
 • організовує чергування по школі;
 • перевіряє по чергування у класних кімнатах;
 • контролює дотримання правил поведінки учнями школи;
 • чітко знає всіх учнів, які схильні до правопорушень і стоять на шкільному обліку;
 • організовує і проводить тижні правових знань.

Центр здоров’я та спорту

Членами цього Центру є фізорги всіх класів.

Центр

 • організовує проведення спортивних змагань;
 • залучає всіх учнів до занять у спортивних секціях;
 • організовує та проводить спортивні свята;
 • організовує туристичні походи, експедиції, подорожі;
 • контролює санітарний стан класних та побутових кімнат;
 • перевіряє зовнішній вигляд учнів.

VІІ  Члени центрів

Члени Центру освіти

1.Шевчук Іван (5 клас)

2.Шевчук Григорій (6 клас)

3.Проданюк Інна (7 клас)

4.Пилип’юк Аліна (8 клас)

5.Винничук Інна (9 клас)

6.Кибич Віталій (10 клас)

7.Грицюк Віталій (11 клас)

Члени Центру здоров’я та спорту

1.Миронюк Віктор (5 клас)

2.Данилюк Віталій (6 клас)

3.Карп’юк Нестор (7 клас)

4.Павлюк Василь (8 клас)

5.Павлюк Максим (9 клас)

6.Бузанович Михайло (10 клас)

7.Романюк Дмитро (11 клас)

Члени Центру дозвілля

1.Романюк Ангеліна (5 клас)

2.Яремійчук Максим (6 клас)

3.Кулаєць Ангеліна (7 клас)

4.Вельган Ганна (8 клас)

5.Винничук Марта (9 клас)

6.Грицюк Валентин (10 клас)

7.Гринчук Марина (11 клас)

Члени Центру інформації

1.Вакарук Олексій (5 клас)

2.Карп’юк Анастасія (6 клас)

3.Винничук Андріана (7 клас)

4.Вакарук Любов (8 клас)

5.Оробець Ольга (9 клас)

6.Гонтов’юк Петро (10 клас)

7.Чорногуз Ліза (11 клас)

Члени Центру внутрішніх справ

1.Никифорук Назарій (5 клас)

2.Беднарчик Марія (6 клас)

3.Яремійчук Олександр (7 клас)

4.Винничук Іван (8 клас)

5.Павлюк Дмитро (9 клас)

6.Миронюк Іванна (10 клас)

7.Павлюк Марія (11 клас)

VІІI Співпраця Учнівської Ради з вчителями

За кожним центром закріплюється педагог-консультант:

 • Центр освіти – Кулаєць Ольга Михайлівна
 • Центр здоров’я та спорту – Гнідан Іван Григорович
 • Центр дозвілля – Юрах Леся Іванівна
 • Центр інформації – Юрах Леся Іванівна
 • Центр внутрішніх справ – Никифорук Галина Степанівна